+37167373037 (info) +37122580220 (digitālā apdruka) +37122077660 (t-kreklu apdruka)

Distances līgums

Distances līgums ir likumā noteikta līguma forma, kas tiek piemērota preču tirdzniecībai interneta veikalos.

Tiesiskais regulējums: Patērētāju tiesību aizsardzības likums (turpmāk tekstā – „Likums”) (vispārīgie principi un jo īpaši 10. pants), kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 „Par distances līgumu” (turpmāk tekstā – „Noteikumi”).

Tiek piemērots arī Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums (turpmāk tekstā – „ISPL”).

Šis līgums tiek noslēgts starp SIA «RPRINT»      (turpmāk tekstā - „Pārdevējs”) un Klientu (kas atbilst patērētāja definīcijai, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē), kurš pērk preces interneta veikalā, kura adrese ir: www.rprint.lv (turpmāk tekstā – „Vietne” vai „Interneta veikals”), kas pieder SIA «RPRINT»       

1. Līguma priekšmets

1.1. Šis distances līgums (turpmāk tekstā – „Līgums”) ir Klienta un Pārdevēja vienošanās, kuras pamatā ir Pārdevēja ar Tīmekļa starpniecību pārdošanai Vietnē esošais Preču piedāvājums un Klienta piekrišana iegādāties noteiktu Preci atbilstoši šā Līguma noteikumiem. Līgums attiecas uz visiem Interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem.

2. Distances līguma stāšanās spēkā

 2.1. Distances līgums ir uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā no brīža, kad Pārdevējs apstiprina Klienta pasūtījumu, izmantojot elektronisko pastu, kuru, noformējot Vietnē pasūtījumu, ir paziņojis Klients. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums ir uzskatāms par saņemtu tad, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti

3. Preces pasūtīšanas vispārīgie noteikumi

 3.1. Klients Interneta veikalā var iepirkties pēc iepriekšējās reģistrēšanās Vietnē, noformējot pasūtījumu (turpmāk tekstā – „Pasūtījums”) precēm, kuru apraksts izvietots Vietnē.

3.2. Klienta pasūtījumu Klients patstāvīgi var noformēt Vietnē. Pasūtījuma noformēšana ir aprakstīta Vietnē, atsevišķā sadaļā „Kā veikt pasūtījumu”.

3.3. Noformējot Pasūtījumu, Klientam ir jāieraksta un jāpārbauda šāda informācija:

3.3.1. preces nosaukums (artikuls);

3.3.2. preču daudzums;

3.3.3. piegādes adrese un veids (jāizvēlas piegādes dienests);

3.3.4. apmaksas veids;

3.3.5. mobilā kontakttālruņa numurs;

3.3.6. elektroniskā pasta adrese Pasūtījuma apstiprināšanai;

3.3.7. VTU, personas kods;

3.3.8. Bankas rekvizīti.

3.4.  Pasūtījuma apstiprināšanai un informācijas precizēšanai pēc Pasūtījuma saņemšanas ar Klientu sazinās Pārdevēja pārstāvis. Ja diennakts laikā no Pasūtījuma noformēšanas par norādīto tālruņa numuru nav iespējams to apstiprināt, Pasūtījums tiek anulēts.

3.5.  Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienā no plkst. 08:00 līdz 17:00. Ja Pasūtījums ir iesniegts citā laikā, tas tiek apstrādāts tajā pašā laikā nākamajā darba dienā.

4. Preču apmaksa

4.1. Preču cenas mājaslapā ir norādītas eiro valūtā. Preču cenas ir norādītas bez ierēķinātiem nodokļiem. Maksa par preču piegādi uz klienta norādīto adresi preces cenā nav iekļauta un tiek norādīta atsevišķi, noformējot pasūtījumu.

4.2. Pārdevējs var mainīt Preces cenu Vietnē pirms ir apstiprināts Pasūtījums Klientam. Aktuālā cena tiek norādīta Pasūtījuma noformēšanas beigu posmā un ir spēkā brīdī, kad tiek nospiests taustiņš „Apstiprināt pasūtījumu”. Turklāt pēc taustiņa „Apstiprināt pasūtījumu” nospiešanas, Klienta pasūtītās Preces cena nav grozāma.

4.3. Preces apmaksas veidi ir minēti Vietnē, sadaļā „Apmaksa”. Par saskaņoto apmaksas veidu tiek uzskatīts veids, kuru Klients, noformējot Pasūtījumu, ir izvēlējies no piedāvātajiem apmaksas veidiem.

5. Piegāde

5.1. Preces piegādes veidi ir minēti Vietnē, sadaļā „Piegāde”. Par Piegādes dienestu tiek uzskatīta trešā persona, kas Pārdevējam, saskaņā ar līgumu, sniedz pakalpojumus, piegādājot Klientiem Pasūtījumus „Pasūtījumu izsniegšanas punktā” (turpmāk tekstā – „PIP”) vai Klienta norādītajā adresē.

5.2. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai ievērotu Vietnē norādītos piegādes termiņus, tomēr piegādes kavējumi ir iespējami no Pārdevēja neatkarīgu neparedzētu apstākļu dēļ.

5.3. Preces nejaušas bojāejas vai nejauša bojājuma risks pāriet pie Klienta no brīža, kad Pasūtījums ir izsniegts viņam vai Pasūtījuma saņēmējam un Klients/Pasūtījuma saņēmējs ir parakstījies Pasūtījuma piegādi apliecinošos dokumentos. Ja Pasūtījums netiek piegādāts Piegādes dienesta vainas dēļ, Pārdevējs, pēc tam, kad no Piegādes dienesta ir saņemts Pasūtījuma nozaudēšanas apstiprinājums, atlīdzina Klienta iepriekš apmaksāto Pasūtījuma vērtību un iepriekš apmaksāto piegādes cenu.

 5.4. Katra Pasūtījuma piegādes cena tiek aprēķināta individuāli, atkarībā no tā svara, piegādes reģiona un veida, un, noformējot Pasūtījumu Vietnē, tiek norādīta pēdējā posmā.

5.5. Veicot piegādi, Pasūtījums tiek izsniegts Klientam vai personai, kas rīkojas kā Pasūtījuma Saņēmējs. Ja iepriekšminētās personas nevar saņemt ar skaidras naudas norēķinu noformētu Pasūtījumu, Pasūtījums tiek izsniegts personai, kas ir gatava sniegt ziņas par pasūtījumu (sūtījuma numuru un Saņēmēja V.T.U.), kā arī pilnā apmērā apmaksāt Pasūtījuma cenu personai, kas veic Pasūtījuma piegādi.

5.6. Saņemot Pasūtījumu, Klientam/Pasūtījuma saņēmējam ir jāpārbauda Pasūtījuma izskats un iepakojums, Preču skaits Pasūtījumā, komplektējums un sortiments.

5.7. Termiņš, kuru Pircējs ir paredzējis Klientam Pasūtījuma saņemšanai, ir ierobežots un tas tiek norādīts Pasūtījuma noformēšanas laikā, izvēloties attiecīgo piegādes veidu. Papildinformācija par Pasūtījumu saņemšanas termiņiem ir minēta Vietnē, sadaļā „Piegāde”, norādot Pārdevēja Preču uzglabāšanas ilgumu Piegādes dienestā.

5.8. Pasūtījuma nesaņemšana minētā termiņa laikā tiek uzskatīta par Klienta atteikumu no pirkšanas un pārdošanas līguma un kalpo par pamatojumu tam, lai Pārdevējs anulētu Pasūtījumu. Ja nesaņemtais Pasūtījums ir iepriekš apmaksāts, naudas līdzekļi Klientam tiek atmaksāti, atrēķinot izdevumus, kurus Pārdevējs norāda sadaļā „Piegāde” un kuru apmērs ir vienāds ar Klienta Pasūtījuma noformēšanas brīdī izvēlētās piegādes cenu.

6. Līguma izpildes termiņš

6.1. Pārdevējs apņemas izpildīt Distances līguma noteikumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža.

6.2. Galīgie termiņi, kuros Klients saņem Pasūtījumu, ir atkarīgi no piegādes adreses un reģiona, konkrētā Piegādes dienesta darba un citiem apstākļiem, kas nav tieši atkarīgi no Pārdevēja.

6.3. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līguma nosacījumus sakarā ar tam nesaistītiem iemesliem, tam ir tiesības anulēt pasūtījumu vai atsevišķas preces no pasūtījuma ar vienpusējām tiesībām, par ko tas paziņo klientam vēstules formā uz elektronisko pastu vai zvanot pa telefonu, un atgriež klienta veiktos avansa maksājumus pilnā apjomā par visu pasūtījumu vai anulētajām precēm  ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis klienta pasūtījumu.

7. Atteikuma tiesības

7.1. Klientam, 14 kalendāro dienu laikā no brīža, kad Klients/Saņēmējs vai cita pilnvarotā persona ir saņēmusi Pasūtījumu vai Pasūtījuma daļu, ir tiesības atteikties no distances līguma un Pasūtītajām Precēm un atdot Pārdevējam nopirkto Preci (izņemot Preces, kas iekļautas kategorijā „Grāmatas”), neminot atteikuma iemeslu, ar nosacījumu, ka ir saglabāts Preces iepakojums, etiķetes, marķējumi, svītrkodi, kā arī Pasūtījuma/Pasūtījumā iekļauto Preču kopējais prečskats. Informācija par kārtību, kādā Klients var atteikties no Preces un atdot Preces Pārdevējam, ir minēta Klientam, apstiprinot Pasūtījumu, uz elektronisko pastu nosūtītajā vēstulē, kā arī Klientam saskaņā ar 7.4. p. nosūtītajā atteikuma veidlapā.

7.3.  7 (septiņu) dienu laikā no rakstveida atteikšanās no Precēm/Pasūtījuma, Klientam ir jāatdod Pārdevējam Prece. Ja atdošanas iemesls ir acīmredzams Preces brāķis, tad atdošana tiek veikta par Pārdevēja līdzekļiem. Ja Klients nav minējis atteikuma iemeslu, vai pastāv citi atteikuma iemesli, nevis brāķis, tad Preces atdošana tiek veikta par Klienta līdzekļiem. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Klientam naudas līdzekļus, līdz atdodamās Preces vai atdodāmo Preču nosūtīšanu Pārdevējam apliecinošu dokumentu saņemšanas brīdim.

7.4. Apstiprinot Klientam Pasūtījuma piegādi (2.1. p.), Pārdevējs elektroniskajai vēstulei pievieno atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām noformētu atteikuma veidlapu. Veidlapa ir neatņemama šā Līguma daļa.

7.5. Klients atbild par Preces kvalitātes saglabāšanu un drošību šajā Līguma sadaļā noteiktā atteikuma termiņa laikā. Pārdevējs patur sev tiesības atteikt Klientam pieņemt atdoto Preci un atmaksāt samaksātos naudas līdzekļus vai ieturēt kompensācijas maksu, ja Prece ir bojāta, nedarbojas, ir zaudējusi prečskatu, ir nozaudēts Preces oriģinālais iepakojums vai tās iepakojums ir būtiski sabojāts.

7.6.  Atdodot nopirkto preci, Klientam ir jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka Prece ir pirkta no Pārdevēja.

7.7. Par Klienta atdodamo Preci atlīdzināmie naudas līdzekļi tiek atmaksāti ar pārskaitījumu uz Klienta norādīto bankas kontu. Kā arī, saskaņā ar Klienta rakstveida iesniegumu, par Pasūtījumu samaksātā nauda var tikt izmaksāta skaidrā naudā PIP.

8. Citi noteikumi

8.1. Šis Līgums līgumslēdzējiem ir saistošs no tā parakstīšanas brīža. Šā Līguma elektroniskā kopija netiek sagatavota pēc katra atsevišķa Pasūtījuma, taču forma Klientiem Vietnē ir pieejama jebkurā laikā. Šā Līguma parakstīšanu un izpildi regulē Latvijas Republikas likumi.

8.2. Preču apraksti ir sagatavoti, izmantojot Preču ražotāju sniegto informāciju.  Vietnē izvietotie Preču attēli ir informatīvi un nevar pilnā apjomā sniegt precīzu informāciju par Preces īpašībām un raksturlielumiem, tostarp par krāsu, izmēru un formu. Ja Klientam rodas jautājumi par Precēm, Klientam, pirms Pasūtījuma noformēšanas, ir jāvēršas pie Pārdevēja.

Saskaņā ar ražotāju sniegtajām ziņām, Preces komplektācija, parametri vai cita veida informācija var tikt grozīta.

8.3.  Pārdevējam ir tiesības izmantot Klienta reģistrēšanās vai Pasūtījuma noformēšanas laikā norādītos saziņas līdzekļus, lai sazinātos ar Klientu personīgi.

9.  Pārdevēja rekvizīti

SIA «RPRINT»

Reģ. Nr. LV40103960966

Juridiskā adrese: Brīvības gatve 214M - 2, of. 103, Rīga, LV-1039

Banka: A/S “SWEDBANK”, код банка: HABALV22,

konts: LV85HABA0551041212623

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дистанционный договор

Дистанционный договор является установленной законом формой договора, которая применяется к торговле товарами в интернет-магазинах.

Правовое регулирование: закон «О защите прав потребителей» (далее в тексте – «Закон») (общие принципы и в особенности статья 10), а также правила Кабинета министров № 207 «О дистанционном договоре» (далее в тексте – «Правила»).

Также применяется закон «Об услугах информационного общества» (далее в тексте – «ЗОУИС»).

Настоящий договор заключается между SIA «RPRINT»    (далее в тексте – «Продавец») и Клиентом (которое соответствует определению потребителя, по смыслу согласно закону Латвийской Республики «О защите прав потребителей»), который совершает покупку товаров в интернет-магазине по адресу: www.rprint.lv (далее – «Сайт» или «Интернет-магазин»), принадлежащим SIA «RPRINT»

  1. Предмет Договора

1.1. Настоящий дистанционный договор (далее – «Договор») является соглашением, заключаемым между Клиентом и Продавцом на основании предложения Продавцом посредством сети Интернет на Сайте Товаров к продаже и согласии Клиента приобрести определенный Товар на условиях настоящего Договора. Договор распространяется на все заказы, совершенные в Интернет-магазине.

  1. Вступление Дистанционного договора в силу

 2.1. Дистанционный договор считается заключенным и вступает в силу с момента подтверждения Продавцом заказа Клиента посредством электронной почты, указываемой Клиентом при оформлении заказа через Сайт. Заказ и подтверждение заказа считаются полученными, когда к ним могут получить доступ стороны, которым они адресованы.

3. Общие условия заказа товара

 3.1. Клиент может делать покупки в Интернет-магазине после предварительной регистрации на Сайте, посредством оформления заказа (далее – «Заказ») на товары, описание которых расположено на Сайте.

3.2. Заказ Клиента может быть оформлен Клиентом самостоятельно на Сайте. Порядок оформления Заказа описан в специальном разделе «Как заказать» на Сайте.

3.3. При оформлении Заказа Клиент должен указать и проверить следующую информацию:

3.3.1. наименование (артикул) товара;

3.3.2. количество товара;

3.3.3. адрес и способ доставки (выбрать Службу доставки);

3.3.4. способ оплаты;

3.3.5. контактный номер мобильного телефона;

3.3.6. адрес электронной почты для подтверждения Заказа;

3.3.7. ФИО, персональный код;

3.3.8. Банковские реквизиты.

3.4. После получения Заказа с Клиентом связывается представитель Продавца, чтобы уточнить информацию и подтвердить Заказ. При невозможности подтверждения Заказа по указанному номеру телефона в течение суток с момента его оформления, заказ аннулируется.

3.5. Заказ обрабатывается по рабочим дням с 08:00 до 17:00. Если Заказ размещен в другое время, он обрабатывается на следующий рабочий день в то же время.

4. Оплата Товара

4.1. Цена Товара указывается на Сайте в Евро. Цены Товаров указаны без учета налогов. Плата за доставку Товаров по указанному Клиентом адресу в цену Товара не включена, и указывается отдельно при оформлении заказа.

4.2. Цена Товара может быть изменена Продавцом на Сайте до подтверждения Заказа Клиенту. Актуальная цена указывается на последнем этапе оформления Заказа и действительна на момент нажатия кнопки «Подтвердить заказ». При этом цена на заказанный Клиентом Товар после нажатия кнопки «Подтвердить заказ» изменению не подлежит.

4.3. Способы оплаты Товара указаны на Сайте в разделе «Оплата». Согласованным способом оплаты считается способ, выбранный Клиентом из доступных способов оплаты при оформлении Заказа.

5. Доставка

5.1. Способы доставки товаров указаны на Сайте в разделе «Доставка». Под Службой доставки понимается третье лицо, оказывающее Продавцу на основании договора услуги по доставке Заказов Клиентам в «Пункт выдачи заказов» (далее – «ПВЗ») или по указанному Клиентом адресу.

5.2. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, указанных на Сайте, тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца.

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Клиенту с момента передачи Заказа ему или получателю Заказа и проставления Клиентом/получателем Заказа подписи в документах, подтверждающих доставку Заказа. В случае недоставки Заказа по вине Службы доставки Продавец возмещает Клиенту стоимость предоплаченного Клиентом Заказа и стоимость предоплаченной доставки после получения подтверждения утраты Заказа от Службы доставки.

5.4. Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя из его веса, региона и способа доставки, и указывается на последнем этапе оформления Заказа на Сайте.

5.5. При доставке Заказ вручается Клиенту либо лицу, выступающему в качестве Получателя Заказа. При невозможности получения Заказа, оформленного за наличный расчет, указанными выше лицами, Заказ вручается лицу, готовому предоставить сведения о заказе (номер отправления и Ф.И.О. Получателя), а также оплатить стоимость Заказа в полном объеме лицу, осуществляющему доставку Заказа.

5.6. При получении Заказа Клиент/получатель Заказа должен проверить внешний вид и упаковку Заказа, количество Товара в Заказе, комплектность, ассортимент.

5.7. Сроки, отведенные Продавцом для получения Заказа Клиентом, ограничены и указываются при оформлении Заказа, на этапе выбора соответствующего способа доставки. Дополнительная информация о сроках получения Заказов представлена на Сайте в разделе «Доставка» со сроками хранения Товаров Продавца в службах доставки.

5.8. Неполучение Заказа в указанные сроки считается отказом Клиента от договора купли-продажи и является основанием для аннулирования Заказа Продавцом. Если неполученный Заказ был предоплачен, денежные средства возвращаются Клиенту за вычетом расходов, которые Продавец указывает в разделе «Доставка» и размер которых равен стоимости доставки выбранной Клиентом при оформлении Заказа.

6. Срок выполнения Договора

6.1. Продавец обязуется выполнить условия Дистанционного договора в течение 30 (тридцати) дней после подтверждения заказа.

6.2. Конечные сроки получения Заказа Клиентом зависят от адреса и региона доставки, работы конкретной Службы доставки и иных обстоятельств, и напрямую не зависят от Продавца.

6.3.Если Продавец не может выполнить договор по независящим от него причинам, он вправе аннулировать Заказ или отдельные товары из Заказа в одностороннем порядке, о чем сообщает Клиенту по электронной почте или телефону, и возвращает Клиенту произведенные авансовые платежи в полном объеме за Заказ или за аннулированные товары не позднее 30 календарных дней со дня получения Продавцом Заказа Клиента.

7. Право отказа

7.1. Клиент может отказаться от дистанционного договора и от Заказанных Товаров в течение 14 календарных дней с даты получения Заказа или части Заказа Клиентом/Получателем или иным уполномоченным лицом, и вернуть Продавцу приобретенный Товар (кроме Товаров категории «Книги») без указания причин отказа, при условии сохранения упаковки Товара, ярлыков, маркировки, штрих-кодов, а также общего товарного вида Заказа/Товаров из Заказа. Информация по порядку отказа Клиентов от Товаров и возврату Товаров Продавцу указана в письме, направляемом Клиенту по электронной почте при подтверждении Заказа, а также в бланке отказа, направляемом Клиенту в соответствии с п.7.4.

7.3. Клиент обязан в течение 7 (семи) дней после направления Продавцу письменного отказа от Товаров/Заказа вернуть Товар Продавцу. Если причиной возврата явился очевидный брак Товара, то возврат происходит за счет Продавца. Если Клиент не указал причин возврата, или причинами явились иные причины, нежели брак, то возврат Товара происходит за счет Клиента. Продавец вправе не возвращать денежные средства Клиенту до момента получения возвращаемого Товара или документов, подтверждающих отправление возвращаемых Товаров в адрес Продавца.

7.4. При подтверждении Заказа о доставки Клиенту (п.2.1.) Продавец прикладывает к электронному письму бланк отказа от Товара, оформленный согласно требованиям нормативных актов Латвии. Бланк отказа является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.5. Клиент отвечает за сохранение качества и за безопасность Товара в течение срока действия права на отказ, предусмотренного настоящим разделом Договора. Продавец оставляет за собой право отказать Клиенту в принятии возврата Товара и возмещении уплаченных денежных средств, или удержать компенсационную плату в случае, если Товар поврежден, находится в нерабочем состоянии, утрачен товарный вид, утеряна оригинальная упаковка Товара или его упаковка существенно повреждена.

7.6. При возврате приобретенного товара Клиенту необходимо предъявить документ, подтверждающий покупку Товара у Продавца.

7.7. Денежные средства за возвращаемый Клиентами Товар подлежат возврату перечислением на указанный Клиентом банковский счет. Также по письменному заявлению Клиента денежная сумма, уплаченная за Заказ, может быть выплачена наличными в ПВЗ.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор является обязательным для Сторон с момента его заключения. Электронная копия настоящего Договора не формируется после каждого отдельного Заказа, но форма доступна в любое время для Клиентов на Сайте. Заключение и исполнение настоящего Договора регулируется правом Латвийской республики.

8.2. Описания Товаров составлены с использованием предоставленной производителями Товаров информации. Изображения Товаров, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках Товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у Клиента вопросов о Товарах, перед оформлением Заказа, Клиент должен обратиться к Продавцу.

Согласно данным производителей, комплектация, параметры или иная информация о Товарах может подвергнуться изменениям.

8.3. Продавец может использовать указанные Клиентом при регистрации или оформлении Заказов средства связи для личного контакта с Клиентом.

9.  Реквизиты Продавца

SIA «RPRINT»

Рег. № LV40103960966

Юридический адрес: пр. Бривибас 214M-2, оф. 103, Рига LV1039, Латвия

Банк: A/SSWEDBANK, кодбанка: HABALV22,

счет: LV85HABA0551041212623

эл. почта: info@rprint.lv

PATĒRĒTĀJA ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

Sastādīšanas vieta un datums:

________, 20___ gada ___. _______________

SIA „Rprint”

Reģ. Nr. LV40103960966

Juridiskā adrese: Brīvības gatve 214M - 2, of. 103, Rīga, LV-1039, Latvija

Patērētāja vārds uzvārds: _______________________________________________________________

Patērētāja personas kods: _______________________________________________________________

Patērētaja pasta adrese: _______________________________________________________________

Patērētāja telefona numurs: _______________________________________________________________

Patērētaja epasts: ____________________________________@_________________________>

Iegādes datums: 20___.gada ____. _____________

Iegādes cena: ________________

Preces nosaukums:

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Atteikuma iemesls: _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ar šo es, kā patērētājs, informēju, ka vēlos izmantot patērētāja atteikuma tiesības, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. un 12.pantu.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesības regulējošiem noteikumiem.

Atteikuma tiesību apraksts / Описание правил отказа / Description of the right of withdrawal:

- Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), atdot preci, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

- Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no::

- līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;

- distances līguma;

- Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums un adrese norādīta šajā veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu pārdevējam.

- Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam (ja prece vai lieta ir saņemta).

- Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, vai septiņu kalendāra dienu laikā pēc izmaksas apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas. Šādā pašā termiņā pārdevējs informē patērētāju par šķēršļiem, ja tādi ir, atteikuma tiesību realizēšanā un informē par kārtību kādā patērētājs var saņemt atpakaļ preci (ja tas, pēc atteikuma nosūtīšanas, jau to ir nodevis pārdevējam).

- Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā, iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).

- Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

- līgumu par pakalpojuma sniegšanu sāk pildīt ar patērētāja piekrišanu pirms šo noteikumu 9.punktā minētā atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām un pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību

- preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nevar kontrolēt, un pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

- preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

- patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

- tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;

- līgums saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem

- līgums noslēgts, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;

- līgums noslēgts ar telekomunikāciju operatoru, izmantojot sabiedriskos maksas tālruņus;

- līgums noslēgts izsolē;

- pārtikas preces, dzērienus vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces patērētāja mājās, darbavietā vai citā viņa atrašanās vietā pastāvīgi piegādā tirdzniecības aģents;

- pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

Patērētāja paraksts un: _____________________________________________________

Pārdevēja atzīme par veidlapas saņemšanu:____________________________________

(pārstāvja paraksts, atšifrējums un datums)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ТОВАРА

Место заполнения и дата:

________, 20___ год ___. _______________

SIA „Rprint”

Рег. №LV LV40103960966

Юридический адрес: пр. Бривибас 214M-2, оф. 103, Рига LV1039, Латвия

Фамилия, имя потребителя: _______________________________________________________________

Персональный код потребителя: _______________________________________________________________

Почтовый адрес потребителя: _______________________________________________________________

Телефон потребителя: _______________________________________________________________

Электронная почта потребителя: ____________________________________@_________________________>

Дата покупки: 20___.год ____. _____________

Цена покупки: ________________

Название товара:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Причина отказа: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Этим заявлением я информирую о том, что хочу использовать право потребителя на

Подтверждаю, что ознакомилась с правилами, регулирующими права отказа.

Описание правил отказа:

- Правом отказа является право потребителя в установленный срок в одностороннем порядке отказаться от договора (отменить заказ) без уплаты неустойки, процентов или возмещения убытка.

- Потребитель может воспользоваться правом отказа, чтобы отказаться:

- от договора, заключенного за пределами постоянного места торговли или оказания услуг предприятия (предпринимательского общества)

- от дистанционного договора;

- Потребитель адресует письменный отказ лицу, наименование (фирма), имя, фамилия и адрес которого указаны на бланке отказа. Отправление отказа в установленный срок расторгает договор и освобождает потребителя от любых договорных обязательств, за исключением выплат, связанных с возвращением товаров производителю, продавцу или оказывающему услугу лицу.

- Потребитель обязан в семидневный срок после направления письменного отказа вернуть товар производителю, продавцу или оказывающему услугу лицу (если товар или вещь получены).

- Если потребитель использует право отказа, в обязанности продавца входит как можно быстрее, но не более чем в течении 30 календарных дней со дня, когда потребитель выслал письменный отказ, или в течении 7 календарных дней после получения документов, подтверждающих оплату, должен оплатить потребителю все его выполненные затраты. В такой же срок продавец информирует потребителя о преградах, если таковые имеются, в процессе реализации прав отказа и информирует о порядке, в котором потребитель может получить товар назад (если он, после высланного отказа, уже отдал его продавцу).

- Потребитель несет ответственность за сохранение качества и безопасности товара в срок реализации права отказа.

- Потребитель не может воспользоваться правом отказа, если:

- Договор об оказании услуг начинает выполняться с соглашения потребителя до указанного в 9 пункте о правах отказа конца срока и услугодатель уже до начала предоставления услуг предоставил информацию о невозможности использования прав на отказ;

- Цена товара или услуги зависит от изменений финансового рынка, которые продавец или услугодатель не может контролировать, и продавец или услугодатель уже до заключения договора проинформировал потребителя о невозможности использования прав на отказ;

- Товар изготавливается по указаниям потребителя или присутствуют неотделимые вещи, или товар по его характеру нельзя вернуть обратно, или товар быстро портится или быстро употребимы;

- Потребитель открыл аудиозапись или видеозапись, или упаковку компьютерной программы.

- Доставляются газеты, периодичные издания и журналы;

- Договор связан с азартными играми или услугами розыгрышей;

- Договор заключен использую торговый автомат или автоматизированное торговое место;

- Договор заключен с оператором телекоммуникаций, используя общественный платный телефон;

- Договор заключен на аукционе;

- Продукты питания, напитки или другие быстро употребляемые товары, предназначенные для дома, рабочего места потребител или другого его местонахождения, которые доставляет агент доставки.

- Продавец или услугодатель после заключения договора о проживании или об услугах транспорта, питания или развлечения обязывается предоставить услуги в определённый день или определённое время.

Подпись потребителя и расшифровка: _______________________________________________________

Отметка продавца о получение заявления: _______________________________________________

(Подпись представителя, расшифровка и число)